Estatuts del Club de Tir amb Arc de Caldes de Montbui

Club de tir amb arc a Caldes de Montbui, Barcelona. Vine a descobrir el millor club de Catalunya!

CAPÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
El CLUB DE TIR AMB ARC CALDES DE MONTBUI és una entitat privada constituïda en data 25/10/1996, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat delucre.
L’activitat esportiva principal de l’entitat és de caràcter federat.

Article 2
El domicili social s’estableix a la localitat de Caldes de Montbui, Carrer del Negrell s/n CP 01840.
En cas de variació es comunicarà el Registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport.

Article 3
El CLUB DE TIR AMB ARC CALDES DE MONTBUI té com a principal modalitat o disciplina esportiva la del tir amb arc i s’afiliarà a la Federació Catalana de Tir amb Arc.

Article 4
Sens perjudici que la seu social i l’àmbit principal d’actuació radiquin a Caldes de Montbui les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

Article 5
El funcionament de l’entitat esportiva es regeix per principis democràtics i representatius, i la sobirania plena resideix en
l’assemblea general.
L’entitat es regeix pel Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, per altres disposicions que la despleguin,
Pel Decret 58/2010, i pel Decret 55/2012,. Es regeix, també, pels seus estatuts i pels reglaments Subsidiàriament, són d’aplicació les normes reguladores de la federació catalana de tir amb arc

CAPÍTOL SEGON: DELS SOCIS

Article 6
Són socis de l’entitat les persones físiques que havent sol•licitat l’admissió mitjançant el procediment reglamentari, han estat acceptades per la Junta Directiva .
Els socis podran ser de les classes següents: numeraris, usuaris, d’honor i aspirants.

1. Són socis numeraris totes les persones majors d’edat que satisfacin la quota establerta, i tramitin la llicència federativa anualment o segons determinin la federació corresponent , pel Club de Tir de Caldes de Montbui.
Son socis usuaris, totes les persones que facin us de les instalacions per uns periodes de temps indeterminats i que tinguin la llicencia federativa tramitada a través d’un altre club de tir amb arc. No tindran ni veu ni vot a l’Assemble General.
Seran socis d’honor aquelles persones a qui l’Assemblea General confereixi aquesta distinció, i tindran un lloc de preferència en els actes oficials de l’entitat.
Els menors de divuit anys seran qualificats com a socis aspirants i tindran dret a l’ús de les instal•lacions socials mitjançant la quota que fixi la Junta Directiva i passaran a ser socis numeraris en complir la majoria d’edat.
La Junta Directiva pot proposar la creació d’altres tipus de socis, l’aprovació dels quals, i les condicions per les quals s’hagin de regir, correspondrà a la decisió de l’Assemblea General.
2. L’expedient d’ingrés d’un soci consistirà bàsicament en un escrit de sol•licitud, amb les dades personals del soci.
3. En cas d’incompliment de les obligacions de soci es podrà acordar amb caràcter temporal, la suspensió de la condició de soci, la qual cosa caldrà que sigui comunicada fefaentment a l’interessat.
La condició de soci serà recuperada quan quedin restablertes les condicions incomplertes.
4. La condició de soci es perd:
a) Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la Junta Directiva.
b) Per acord de la Junta Directiva basat en faltes de caràcter molt greu, amb audiència prèvia a l’interessat i la corresponent incoació d’expedient disciplinari.
5. Els socis numeraris tenen els drets següents:
a) Participar amb veu i vot a l’Assemblea General.
b) Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l’entitat.
c) Participar i gaudir de les activitats esportives recreatives i culturals organitzades per l’entitat.
6. Són obligacions dels socis numeraris:
a) Abonar les quotes d’entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de representació o de govern.
b) Complir els estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de
representació o de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
c) Contribuir al compliment de les activitats de l’entitat, tant esportives com de participació en els òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.
d) Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l’entitat i notificar els canvis d’aquesta adreça.
e) Tramitar la llicència federativa pel Club de Tir de Caldes de Montbui anualment o segons determinin la federació corresponent.

CAPÍTOL TERCER: ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN I D’ADMINISTRACIÓ

Article 7
1. Els òrgans de representació, govern i administració seran:
a) L’assemblea general
b) La junta directiva
2. L’assemblea general és l’òrgan superior de govern del club esportiu, i els seus acords són vinculants per a tots els socis i per a la junta directiva.
3. Integren l’assemblea general tots els socis numeraris majors d’edat que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.
4. L’assemblea general pot ser ordinària o extraordinària. És ordinària l’assemblea que preceptivament s’ha de dur a terme un cop a l’any per conèixer i aprovar, com a mínim, les matèries següents: memòria de les activitats realitzades, liquidació de l’exercici vençut i pressupost per a l’exercici econòmic següent.
Són extraordinàries totes les altres assemblees que es convoquin en el curs de l’exercici.
5. L’assemblea general, a més de les competències esmentades al punt anterior , té competència especial en les
matèries següents:
a) Fixació de la quantia de les quotes ordinàries
b) Establiment de quotes extraordinàries o derrames.
c) Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o immobles de l’entitat el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost anual de l’exercici.
d) Règim disciplinari.
e) Propostes que la junta directiva acordi sotmetre a l’assemblea.
f) Propostes que els socis vulguin presentar a l’assemblea, sempre que tingui el suport del 5% dels socis numeraris de l’entitat.
g) Modificació dels estatuts.
h) Proposta de fusió o segregació de l’entitat.
i) Dissolució de l’entitat.

Article 8
1. La convocatòria de les assemblees s’ha de fer per acord de la junta directiva, a instància pròpia o a petició dels socis. En aquest últim supòsit, sempre que el tema proposat per a la seva deliberació no es refereixi a una qüestio. ja tractada i resolta pel propi òrgan assembleari en els últims sis mesos anteriors a la data de lasol•licitud, es tindrà l’obligació de convocar-la si ho demanen un mínim d’un 10% dels socis numeraris. Des del dia que la junta directiva rebi la sol•licitud en forma dels socis fins a la convocatòria de l’assemblea no poden
passar més de 30 dies.
3
2. Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la meitat dels seus membres, i en segona convocatòria amb independència del nombre d’assistents. Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer 30 minuts.
3. Els acords s’han de prendre per majoria dels presents en el moment de la votació, excepte en aquelles matèries en què s’hagi previst una majoria qualificada.
4. L’assemblea general serà presidida per una mesa integrada pel president i els altres components de la junta directiva, i actuarà com a secretari qui ho sigui de l’entitat.

Article 9
1. La junta directiva és l’òrgan de govern de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les seves activitats esportives, com també gestionar-ne els funcionament.
2. La junta directiva està formada per un nombre de membres no inferior a cinc ni superior a vint-i-un. Formaran part de la junta directiva un president, un o més vice-presidents, un secretari, un tresorer i els vocals que calguin, que hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d’edat civil i no tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria.
3. Correspon al president: la representació legal de l’entitat, i al vice-president o vice-presidents, per ordre de grau, substituir el president en cas d’absència, vacant o malaltia.
4. El tresorer és el dipositari de l’entitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de les competències que puguin correspondre al president i al secretari de l’entitat. Ha de formalitzar duran el primer mes de cada any el balanç de situació i els comptes d’ingressos i de despeses, que s’han de posar en coneixement de tots els socis.
5. El secretari ha d’encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de redactar els documents que afectin la marxa administrativa de l’associació esportiva i portar el llibre de registre d’associats i el llibre d’actes.
6. L’adscripció dels càrrecs de junta directiva, llevat el de president, s’ha de fer entre els socis que integren la junta, deixant-ho a la decisió del president.
7. És competència de la junta directiva: l’admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci; la convocatòria de les assemblees; la convocatòria d’eleccions per proveir els càrrecs de la junta directiva; la presentació a l’assemblea general de l’informe o la memòria sobre les activitats de l’entitat, de la liquidació de l’exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i la programació per a l’exercici següent.
8. L’elecció dels membres de la junta directiva s’ha de realitzar per un període de 4 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals.
Els membres de la junta directiva són responsables de la seva actuació davant de l’assemblea general.
En cap cas poden tenir compensació econòmica.
La junta ha de ser convocada pel seu president, a iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels seus membres, i com a mínim s’ha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres que la componen.
Els acords de la junta directiva s’han d’adoptar per majoria simple dels membres presents.
Correspon al secretari d’estendre acta de les reunions de la junta directiva.
Qualsevol membre de la junta directiva pot exigir que quedi reflectit a l’acta el vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació de vot, de forma succinta.

Article 10
Contra els acords presos pels òrgans de representació, govern i administració, llevat els de matèria disciplinària relatius a la conducta esportiva, es pot interposar recurs davant l’autoritat judicial en el termini de quaranta dies següents a la data
de la seva adopció.

CAPÍTOL QUART: PROCEDIMENT ELECTORAL

Article 11
Els membres de la junta directiva s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els socis de l’entitat amb dret a vot.

Article 12
Són electors i elegibles els socis numeraris amb les condicions següents: ser majors d’edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.

Article 13
El procediment electoral s’ha d’ajustar a les fases següents:
1. Convocatòria de les eleccions i constitució de la junta electoral, i aprovació del cens electoral.
2. Presentació i proclamació de candidatures.
3. Realització de l’elecció, l’escrutini i la proclamació dels guanyadors. Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la realització ha de transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 60.

Article 14
La convocatòria d’eleccions correspon a la junta directiva. L’acte de les votacions pot fer-se coincidir amb una assemblea general o bé realitzar-se independentment.

Article 15
La convocatòria d’eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins els darrers 6 mesos de vigència i sempre amb l’antelació necessària perquè l’elecció es faci abans que es clogui el mandat.

Article 16
La junta directiva ha de fer pública la convocatòria d’eleccions mitjançant l’anunci en un diari d’àmplia difusió a la localitat del domicili de l’entitat, o per tramesa directa als socis, i , en tot cas, s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de l’entitat. Igualment, s’ha de comunicar a la federació catalana de l’activitat esportiva principal de l’entitat.

Article 17
La convocatòria que anunciï les eleccions ha d’informar almenys del següent: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per ser elector i candidat, dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de la junta electoral, terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions, termini per a la presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions i temps d’obertura del col•legi electoral, i forma d’acreditació d’electors.

Article 18
La junta electoral designada ha d’estar integrada per un nombre de 3 membres i un nombre igual de suplents.

Article 19
Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i elegir-ne el president. Ha d’actuar com a secretari de la junta electoral, amb veu però sense vot el que ho sigui del club.

Article 20
Correspon a la junta electoral: conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, l’admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir incidents i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats, i publicar i comunicar els resultats.

Article 21
Les reclamacions davant la junta electoral s’han de fer en un termini màxim de 3 dies, després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació.
La resolució de la junta, que serà executiva, s’ha de dictar dins els 3 dies següents.
Contra els acords de la junta electoral, pot interposar-se recurs davant el comitè d’apel•lació de la federació catalana de tir am arcen el termini de 3 dies següents a la notificació de l’acord
impugnat o al d’aquell que s’entengui desestimada tàcitament la reclamació perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini establert.

Article 22
Les candidatures han d’incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat a president.

Article 23
Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la junta electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la junta directiva.

Article 24
Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la junta electoral ho ha de comunicar a la junta
directiva o la comissió gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

Article 25
L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora l’ha de comunicar la junta electoral mitjançant certificació, dins els 3 dies següents, a la junta directiva, al Registre d’entitats esportives i a les federacions esportives catalanes a què estigui
afiliada l’entitat.

Article 26
Els candidats elegits han de prendre possessió dins els 5 dies següents a la seva elecció, sense que aquesta circumstància modifiqui l’acabament del mandat natural previst en aquests estatuts ni el començament del nou mandat.

Article 27
El cessament de components de la junta directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents:
1. Acabament del mandat natural per al qual van ser elegits.
2. Pèrdua de la condició de soci de l’entitat.
3. Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit.
4. Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
5. Decisió disciplinària que l’inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l’entitat.
6. Aprovació d’un vot de censura.

Article 28
La suspensió del mandat com a membre de la junta directiva es produeix per les causes següents:
1. Sol•licitud de l’interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la junta.
2. Suspensió de la condició de soci.
3. Temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a un dels seus components, si així ho acorda la junta directiva.
4. Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.

Article 29
En cas de suspensió, dimissió, renúncia o cessament del president, ha d’exercir les seves funcions el vice-president, o els
vice-presidents, per ordre de grau. En cas d’absència d’aquests, l’ha de substituir el membre de la junta amb més antiguitat com a soci de l’entitat.

Article 30
En cas d’existir vacants a la junta directiva perquè no s’ha proveït la totalitat dels càrrecs a les eleccions o pel cessament o suspensió d’algun dels seus components, sempre que no afecti el càrrec de president, es durà a terme la provisió transitòria de vacants, que ha de recaure sempre sobre socis que tinguin la consideració d’elegibles per al càrrec a
proveir. Aquesta provisió transitòria es delega a la decisió de la junta directiva, que haurà de ser ratificada en la propera assemblea general que realitzi l’entitat.
El càrrecs vacants proveïts amb aquest procediment, i els designats per ocupar-los, són transitoris, només pel temps que resti de mandat al càrrec. S’exceptua d’aquesta norma el designat per substituir un membre de la junta amb el mandat suspès temporalment, ja que en aquest supòsit el mandat de substitut s’ha de limitar al temps de suspensió del substituït,
que es reincorporarà acabada la suspensió. Tot això, sense que les provisions transitòries puguin alterar el temps natural del mandat dels càrrecs previst en aquests estatuts.

Article 31
No obstant el previst en els articles 29 i 30, si la dimissió, renúncia o el cessament dels components de la junta directiva es produeix en forma simultània i generalitzada, cal constituir una comissió gestora quan es doni un dels supòsits següents:
a) Sempre que les vacants afectin a més del 50% dels components de l’òrgan directiu, incloent-hi la del president.
b) Quan les vacants afectin a més del 75% dels membres directius, però no al president.
c) En qualsevol cas, sempre que la junta directiva resti constituïda per un nombre de membres inferior a cinc persones.
La comissió gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per proveir els càrrecs de la junta directiva, la qual
cosa ha de ser en el termini màxim de 3 mesos des que s’hagi pres possessió dels càrrecs.
S’exceptua d’aquesta regulació els supòsits en els que la dimissió es produeix per la decisió dels cessants de presentar-se com a candidats en un procés electoral convocat. En aquest cas, si resten a la junta directiva 1/3 dels seus components, la junta es manté amb aquests membres sense que calgui proveir les vacants ni nomenar la comissió gestora; en cas
contrari, els membres no dimitits més els titulars de la junta electoral es constituiran en junta provisional fins a la finalització de les eleccions.

CAPÍTOL CINQUÈ: REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA

Article 32
Perquè es pugui sol•licitar un vot de censura contra el president de l’entitat, la totalitat de la junta, o qualsevol dels seus membres, cal que ho demani per escrit motivat la majoria dels membres de la junta o, com a mínim, el 20% dels socis de l’entitat.

Article 33
Un cop presentada la sol•licitud de vot de censura, dins els deu dies següents s’ha de constituir una mesa de 5 persones formada per 2 membres de la junta directiva designats per aquesta, els dos primers socis signants de la sol•licitud i un delegat de la federació catalana corresponent a l’esport principal de l’entitat, que en serà el president.

Article 34
Un cop comprovada l’adequació de la sol•licitud per part de la mesa del vot de censura als requisits de l’article 32, la junta directiva ha de convocar l’acte de la votació, que haurà de realitzar-se en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 20 dies. La convocatòria s’haurà d’ajustar a les condicions estatutàries per a la convocatòria d’assemblees.

Article 35
El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis assistents a l’assemblea convocada a l’efecte, i sempre que en l’acte de votació hi participin, com a mínim, un 25% del total de membres de ple dret del club.

Article 36
Un cop acordat el vot de censura, el president, la junta directiva o els membres a qui afecti cessaran automàticament, i s’aplicarà el règim de provisió transitòria de vacants corresponent, segons els supòsits previstos en els articles del 29 al 31.

CAPÍTOL SISÈ: RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

Article 37
Règim econòmic
1. El patrimoni fundacional de l’entitat resta integrat per les aportacions inicials dels socis fundadors, i és de 65000 pesetas.
2. L’ entitat se sotmet a règim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions legals que corresponguin.
L’objectiu principal dels béns de què disposa és el foment i la pràctica de les activitats esportives de l’entitat i les possibles rendes s’hauran d’aplicar a la conservació i el desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en cap moment puguin repartir-se beneficis entre els seus associats i directius.
3. La junta directiva té les facultats de disposició econòmica de l’entitat amb el límit del total de despeses previstes en el pressupost anual, amb una variació màxima d’un 20%. En el cas que calgui superar aquesta quantia s’estableix com a preceptiva la convocatòria d’una assemblea general per tal que autoritzi el pressupost complementari.
4. L’assemblea general només pot autoritzar a la junta directiva l’adquisició, el gravamen i l’alienació de béns o acceptar diners en crèdit o préstec durant l’exercici., fins a un import conjunt que no excedeixi del 20% del pressupost d’ingressos. Per excedir d’aquest límit, cal que la proposta sigui aprovada per les 2/3 parts dels assistents a l’assemblea.

Article 38
Règim documental
1 Integren el règim documental i comptable:
a) El llibre d’actes
b) El llibre de registre de socis i sòcies.
c) Els llibres de comptabilitat:
i) Llibre diari.
ii) Llibre d’inventaris
iii) Llibre de comptes anuals.
2. Quan l’entitat no estigui obligada a presentar la declaració de l’impost de societats, es podrà prescindir dels llibres de comptabilitat citats en el punt anterior, però s’haurà de portar un llibre de caixa en què es detallin els ingressos i les despeses.
3. El llibre d’actes i els llibres de comptabilitat, o en el seu defecte, el llibre de caixa, han d’estar degudament enquadernats i foliats i abans d’utilitzar-los hauran d’estar legalitzats pel Registre d’entitats esportives, mitjançant diligència.
4. Quan l’entitat redacti les actes o porti els llibres de forma informatitzada haurà de presentar-los per a la seva legalització mitjançant diligència dins els 4 mesos següents a la finalització dels seu exercici econòmic

CAPÍTOL SETÈ: RÈGIM DISCIPLINARI

Article 39
El règim disciplinari esportiu s’estén a conèixer les infraccions de les regles de joc o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa.

Article 40
La potestat disciplinària confereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o sancionar els socis, esportistes, tècnics i directius.

Article 41
L’exercici de la potestat disciplinària correspon:
1. Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament d’un joc, partit o competició de caire intern associatiu. Les seves decisions són inapel•lables.
2. A la junta directiva.

Article 42
1. Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la junta directiva, es pot interposar recurs:
1. Davant el comitè d’apel•lació de la federació catalana de tir amb arc, quan es tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de 10 dies hàbils
següents a la notificació de l’acte impugnat.
2. Davant l’autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les normes de conducta associativa, en el termini de 40 dies següents a la notificació de l’acte impugnat.
2. Per mitjà de reglament de règim interior, aprovat per la junta directiva i ratificat per l’assemblea general,
s’estableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d’aplicació i de recursos, de
conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament és d’aplicació el règim disciplinari previst

CAPÍTOL VUITÈ: REFORMA DELS ESTATUTS I CAUSES D’EXTINCIÓ O DISSOLUCIÓ

Article 43
Els estatuts poden ser modificats o reformats per acord de l’assemblea general convocada a l’efecte mitjançant votació favorable de les 2/3 parts dels socis assistents.

Article 44
L’entitat es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres associacions o clubs, i per les altres causes previstes en l’ordenament jurídic vigent.
L’extinció del club per qualsevol causa comporta la cancel•lació, d’ofici o a instància de part, de la seva inscripció al Registre d’entitats esportives.
L’acord de fusió o absorció en altres associacions o clubs s’ha d’adoptar, com a mínim, per una majoria dels dos terços dels socis assistents a l’assemblea general convocada a l’efecte.
Excepcionalment, l’entitat es pot dissoldre per l’acord adoptat en assemblea general convocada a l’efecte per una majoria
de 2/3 parts dels socis assistents, i sempre que representin la majoria del total dels socis amb dret a vot.

Article 45
Dissolta l’entitat, el romament dels seu patrimoni social, si n’hi ha, revertirà a la col•lectivitat, i a tal efecte s’haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l’Esport, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats físico-esportives.
Només per a diligències del Registre d’Entitats Esportives
El Secretari

Jesús Rodríguez Saga

El President

Gabriel Blázquez Prat